فونت جلال

فونت جلال

برای استفاده از این فونت، مراحل زیر را با دقت انجام دهید:

1- کد زیر را در بین تگ <head> و <head/> قرار دهید:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://fontweb.ir/css/B Jalal={fontweb.ir}.css"/>

و یا کد زیر را در فایل استایل قالب خود قرار دهید

@import url('http://fontweb.ir/css/B Jalal={fontweb.ir}.css');

2- این فونت را به صورت زیر در استایل های خود به کار ببرید:

font-family: B Jalal,'B Jalal',tahoma;


در کادر زیر، کد یک صفحه html را به عنوان مثال می بینید:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://fontweb.ir/css/B Jalal={fontweb.ir}.css"/>
<style>
.myclass{ font-family:B Jalal,'B Jalal',tahoma;
 font-size:12px;}
</style>
</head>
<body>
<div class="myclass"> این صفحه به عنوان نمونه، ایجاد شده است </div>
</body>
</html>